Verantwoording – Stichting Voor Sara

Verantwoording

Stichting Voor Sara ontvangt uit heel het land donaties en giften. Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling zoals deze is opgenomen in de statuten. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Omdat we trots zijn op onze werkwijze vinden wij het belangrijk dat donateurs duidelijk kunnen zien waar het geld aan wordt besteed. Op deze pagina vindt u alle informatie daarover. Jaarlijks worden onze financiën gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Ook laten we ons jaarlijks controleren door de Toezichthouder Goede Doelen (CBF).

ANBI-status

Stichting Voor Sara is door de belastingdienst beoordeeld als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en heeft zodoende de ANBI-status. Alle giften aan onze stichting zijn hierdoor belastingaftrekbaar.

 

CBF-Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen
wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend
Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie
van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel
kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort
bekijken:

Onderzoek
Voortgangsrapportage Radboudumc

Beleidsplan
Jaarverslag 
Financiële controle

Privacyverklaring Stichting Voor Sara

Doeleinden gegevensverwerking
Uit jouw belangstelling en/of gift blijkt dat je de activiteiten van Stichting Voor Sara graag wilt ondersteunen, we vragen daarom toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het op de hoogte houden van het onderzoek naar MDC1A en ontwikkelingen die plaatsvinden die, mede dankzij jouw steun, worden uitgevoerd
  • Het aangaan van een donateurschap en/of de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen
  • Het uitvoeren van fondsenwervende activiteiten
  • Het informeren over en te benaderen voor activiteiten van Stichting Voor Sara
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Indien je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit laten weten via info@voorsara.nl. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting Voor Sara hier wettelijk toe wordt verplicht. Als je wilt dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd, dan kun dat ons ook laten weten via info@voorsara.nl.

AVG
Stichting Voor Sara is, zoals hierboven is aangegeven, ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten. En daarom voldoen wij aan alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een Europese verordening die in de hele EU geldt. De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Invoering van de AVG heeft gevolgen voor nieuwe donateurs en belangstellenden.

Ter voorbereiding op de AVG heeft Stichting Voor Sara het stappenplan doorlopen van de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft diverse maatregelen getroffen, onder andere aanpassingen in de privacyverklaring, aanpassingen op de website alsook bij andere uitingen. Daarnaast is de interne organisatie ingericht op inwerkingtreding van de AVG, zodat je gegevens ook onder de nieuwe wet bij ons in veilige handen zijn.

Scroll to top